Header Ads Widget

4 cách thất nút dây cần biết khi đi phượt- Nút chạy siết, có thể được điều chỉnh nhiều vòng, phù hợp với căng lều trại.

- Nút 2 nửa: phù hợp buộc với các sợi dây khác

- Nút thắt gỗ: để nâng hoặc kéo các vật nặng

- Nút thắt dây cung: Sử dụng khi chèo thuyền hoặc vòng quanh eo cho mục đích cứu hộ.

Nguồn: KyNangSinhTon.com